`CU VMS`

Home

Бүртгүүлэх
Харилцагчийн хүсэлт.

Байгууллагын мэдээлэл

Та энд дарж загвар файлыг татаж бөглөөд буцааж upload хийнэ үү!

Хэрэглэгчийн мэдээлэл


Нэмэлт мэдээлэл

Үйлчилгээний нөхцөл

Централ Экспресс Си Ви Эс

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ
 1. Нийлүүлэгч тал нь цахим өгөгдөл ашиглах системээр (vendor.cumongol.mn) (цаашид “CU VMS” гэх) дамжуулан аливаа мэдээлэл хүлээн авах болон илгээхээс өмнө үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцсан байна. Ингэснээр бүх нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцох бөгөөд системд нэвтрэх эрх үүснэ.
 2. Тусгай нөхцөлд заасан Нийлүүлэгч талын имэйл хаягаар CU VMS системд нэвтрэх нэр, нууц үг болон бусад мэдээлэл илгээгдэнэ. Уг мэдээллийг өөрчлөх тохиолдолд албан бичигээр хүсэлтээ гаргана.
 3. CU VMS систем нь үндсэн хэрэглээ болон нэмэлт хэрэглээ гэсэн төрлүүдтэй байна.
  1. Үндсэн хэрэглээнд: Бараа бүртгэл, захиалга, буцаалтын мэдэгдэл, төлбөр тооцоо болон барааны үнийн модулиуд хамаарна.
  2. Нэмэлт хэрэглээнд: Худалдагч талын нийлүүлж буй Барааны боруулалт, нөөцийн талаарх тайлангууд байна. Өөрт шаардлагатай тайлан сонгосноор ашиглах боломжтой
 4. Нийлүүлэгч тал нь CU VMS системийг ашиглахдаа дараах үүрэг хүлээнэ. Үүнд:
  1. Үнэн зөв мэдээлэл дамжуулах
  2. Систем ашиглалтын үндсэн хэрэглээ болон нэмэлтээр хэрэглэсэн тайлангын төлбөр төлөх
  3. CU VMS системийн лого, нэр, загварыг хуулах, олшруулах, дуурайх, өөр бусад зорилгоор ашиглахгүй байх
  4. Гуравдагч этгээдэд нэвтрэх нэр, нууц үгээ дамжуулахгүй байх
  5. Ажлаас гарсан эсвэл Худалдан авагч талтай хамааралтай ажил эрхлэхгүй болсон дотоод ажилтны CU VMS системд нэвтрэх эрхийг идэвхгүй болгох
  6. Систем ашиглаагүй үедээ програмаас байнга гарч байх зэргээр өөрийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг Нийлүүлэгч тал бүрэн хариуцна
  7. CU VMS системээс эхний удаад өгсөн нууц үгийг нэн даруй солих ба энэхүү үүргээ биелүүлээгүйн улмаас учирсан аливаа хохирлыг Худалдан авагч тал хариуцлага хүлээхгүй болно.
 5. CU VMS системийг зүй бусаар эсхүл хууль бус зорилгоор ашиглахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор системд хандах хандалт, таны хийж буй аливаа үйлдлийг түүх болгон лог хадгалах, түүнийг хуулийн хүрээнд ашиглах эрхтэй.
 6. Энэхүү үйлчилгээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулж болох бөгөөд өөрчлөлтийн талаарх санал хүсэлтээ албан бичгээр гарган Талууд баталгаажуулснаар өөрчлөлт хүчин төгөлдөр болно.
 7. Энэхүү системтэй холбоотой Худалдагч талын гаргасан гомдол, маргаантай асуудлыг тус системийн Үйлчилгээний нөхцөл болон Монгол улсын хууль дүрмийн дагуу шийдвэрлэнэ.

Та бүртгэлтэй юу? Нэвтрэх